Jozef Urbanovský (1793 – 1865)

Tags: Jozef Urbanovský

Jozef Urbanovský – veľký národovec, katolícky kňaz, kultúrny a osvetový činiteľ. Narodil sa 1. septembra 1793 v osade Urbanov. Pochádzal zo zemianskeho rodu. Bol zástanca používania bernolákovčiny ako úradného aj liturgického jazyka na území obývanom Slovákmi. Úzko spolupracoval so štúrovcami, v roku 1844 sa stal členom spolku Tatrín. Tento spolok bol založený vďaka Ľ. Štúrovi. Jeho predsedom bol Michal Miloslav Hodža.